Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Právní kancelář zastupující Liberec proti obyvatelům družstevních bytů dostane díky dodatku další obecní peníze. Tedy i finance zástupců protistrany

22. 07. 2020 | 6:00

Jeden z požadavků obyvatel libereckých družstevních bytů, kteří se zatím marně snaží stát jejich provoplatnými majiteli, totiž, aby Město Liberec vyměnilo právní zastoupení pro tuto agendu, nabralo zcela opačný směr. Na Radě města konané v polovině července byl naopak odsouhlasen dodatek k již existující smlouvě.

BytyDružstva Vlnařská
Foto z FB profilu Spravedlnost pro bytová družstva

Vyšlo to najevo po uveřejnění Zápisu a přehledu Usnesení z RM konané 14.7.2020. Na tuto skutečnost upozornili obyvatelé družstevních bytů sdružení ve facebookové skupině Spravedlnost pro bytová družstva, kde část dokumentace zveřejnili.

„Družstevníci“ jsou pobouřeni, že Liberec hodlá vynaložit další statisíce na to, aby jím placení externí právníci pracovali nadále v neprospěch části občanů stejného města. Smluvní dodatek byl navíc označen za neveřejný, takže není součástí veřejné dokumentace k materiálům pro jednání Rady. A tak se o výši sjednané odměny za další právní služby v neprospěch družstevníků, ale i společnosti Interma, která je s Libercem ve sporu o jiné byty, pouze veřejně spekuluje. Jde o částku do 350 tisíc, viz. přepis Zápisu níže.

Výši sjednané dodatečné odměny nelze ověřit ani v Registru smluv, radou schválený dodatek tam dosud není.

Z Usnesení č. 662/2020 plyne, že Rada odsouhlasila hlasy SLK a ANO (ODS byla proti) Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě ze dne 26. 6. 2019 (uzavřené s advokátem Mgr. Lukášem Máchalem, objem cca 1 mil. Kč), jejímž předmětem je poskytování právních služeb ve věci majetkové účasti města v bytových domech. Dodatek č. 2 obsahuje navýšení finančního limitu poskytovaných právních služeb.

Ze zveřejněného Zápisu vyplývá, že proti byl radní za ODS Petr Židek. „Podle mého názoru to takto nemůžeme udělat, protože se s družstvy nesoudíme. Příkazní smlouvu můžeme navýšit jen v případě soudního sporu, kde to můžeme udělat napřímo. V případě družstev bychom právní zastoupení měli vysoutěžit,“ podotkl Židek, jak vyplývá ze Zápisu.

Jana Krejsová, vedoucí oddělení právního oddělení MML mu oponuje: „Na právní služby existuje výjimka ze zákona, že se soutěžit nemusí.“ K tomu P. Židek: „Ale vzhledem k tomu, že již na tyto typy služeb magistrát vyčerpal více než 2 miliony korun, tak by se to soutěžit mělo...“.

Do hovoru vstupuje primátor Zámečník (SLK): „Tato záležitost bude rozdělena na dvě samostatné smlouvy. Jedna bude výlučně na pokračování jednání se společností Interma byty, a. s., a řešení našeho sporu, který je u soudu. Druhá oddělená smlouva bude na právní služby s bytovými družstvy. Pak to oddělíme, protože to někdy zbytečně vede k nepřesnému výkladu, že si objednáváme právní služby na to, abychom se s družstvy soudili, což je opravdu míchání jablek a hrušek. My jsme si nejprve najali právní kancelář Máchal &Bobek na právní spor, a pak jsme postupně, jak přicházely družstevní záležitosti, jen rozšiřovali smlouvu, aby nám radili ve velmi podobných věcech.“

P. Židek namítá: „Ale podle § 29zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v němž jsou vypsány obecné výjimky, platí, že: „Zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, jde-li o právní služby, (1) které poskytuje advokát v rámci zastupování klienta v soudním, rozhodčím, smírčím nebo správním řízení před soudem, tribunálem nebo jiným veřejným orgánem nebo v řízení před mezinárodními orgány pro řešení sporů, (2) které poskytuje advokát při přípravě na řízení uvedená v bodě 1,“ to jsou ty před soudem, „nebo pokud okolnosti nasvědčují tomu, že dotčená věc se s vysokou pravděpodobností stane předmětem řízení uvedeného v bodě 1.“ Takže my předpokládáme, že s družstvy půjdeme k soudu?“

J. Zámečník: „Nikoli, to je mylné... Já to vysvětlím znovu. V odstavci jsou družstva uvedena, ale je tam uvedena i společnost Interma byty, a. s. To, co provádí právní kancelář Máchal &Bobek, dělají primárně na základě celé záležitosti výstavby bytů ze státní dotace a stále se tam neřeší ohled, jakým způsobem může obec nakládat s tímto majetkem. Stále je ještě jedno, zda je to to, či ono, nicméně to primární, které to celé odstartovalo, je ten soudní spor.

P. Židek: „Já jen tvrdím, že my si tu říkáme zdůvodnění, u kterého si myslíme, že z tohoto důvodu to pod to můžeme schovat, ale já si to prostě nemyslím, a to je celé.“

J. Zámečník: „Nicméně pro uklidnění, je to do částky 350 tis. Kč, pak budou uzavřeny dvě samostatné separátní smlouvy, které už toto budou oddělovat. Také bych byl raději, aby to bylo odděleno ihned, ale již je to za práce, které byly provedeny v červnu a v červenci.

Hlasování o návrhu usnesení – pro –9, proti –1, zdržel se –0, návrh byl přijat

Takže si složitý, již lehce stylisticky učesaný hovor ze Zápisu přeložme a shrňme:

a) Město už na právní a poradenské služby vyčerpalo dva miliony a potřebuje vynaložit další statisíce, aby doplatilo za práci, kterou externí právníci už odvedli.

b) Město zřejmě hodlá vynaložit další finance na právní zastoupení zvlášť na případ Interma a sólo na družstevní byty.

c) Nepadlo ujištění, že se smlouva na budoucí právní zastupení bude soutěžit, souhrnný bezsoutěžní limit byl vyčerpán a dodatkem dokonce překročen.

Ve sporu o převod podílů v družstevních bytech je právní názor (a tedy i zastupující právní kancelář) rozhodující. Ve věci existuje již mnoho právních stanovisek - podle osvědčeného modelu Co právník – to názor. Jedním právním názorem operuje vedení města, jiným ODS a zcela odlišnými stanovisky se zaštiťují bytová družstva a Interma-byty.

Faktem je, že nynější právní zastoupení města Liberec vmanévrovalo do sporu s družstvy i se správcovskou firmou obhospodařující byty Intermy. Oba typy subjektů postavily před dvaceti lety tisíce bytových jednotek s dotací státu a za součinnosti města, smlouvy dvě desítky let nikdo nezpochybnil, ale ani nemodifikoval podle aktuální legislativy.

Ve smluvní dokumentaci je nezpochybnitelně zakotveno, že po 20 letech od koaludace se městské podíly převedou na partnerský subjekt a z něj, v případě bytových družstev, na jednotlivé uživatele. Ti svůj podíl už zaplatili a s vidinou, že byt bude jejich vlastnictvím, do projektu před dvěma desítkami let šli. Jiná část obyvatel předmětných bytů si už bytové jednotky kupovala za tržní cenu se závazným příslibem, že družstevní podíl bude převeden do jejich vlastnictví, jak je zakotveno ve smlouvě.

Liberec nyní odmítá svoje podíly převést, protože to, bezesporu i díky názoru externího právního zastoupení, shledal nezákonným. Protistrana je opačného mínění a je tu vrstevnatá kauza, na kterou doplácejí především obyvatelé družstevních bytů. Žijí v nejistotě, jak to s jejich již (zpravidla) zaplacenými byty dopadne a budou-li na případný další doplatek vůbec mít.

Kvůli kauze družstevních bytů se už sešla dvě zastupitelstva a město učinilo veřejný slib, že se s vlastními občany soudit nebude a udělá vše pro to, aby podíl ke svému bytu získali za co nejšetrnějších a právně neprůstřelných podmínek. K tomu ale stačí dodržet dvacet let staré smlouvy a neutrácet obecní peníze (tedy i peníze těch, s nimiž je Liberec momentálně ve sporu, ale i peníze těch, jichž se věc vůbec netýká) za další právní úkony.

Mimochodem...

Při hledání textu Dodatku v podkladech pro jednání Rady (cca 500 stran textu) mi neuniklo, že se nám pod Ještědem už zase rozmohl nešvar, jímž proslulo předchozí vedení města (ZPL, exANO). To utrácelo nehorázné sumy za nejrůznější právní a konzultační služby. Při rolování podkladovými materiály jsem mj. zaznamenala externí smlouvu pro ekonomického náměstka primátora s agendou covidu a dohodu s externí firmou pro náměstkyni pro rozvoj. Jedná o částky přes sto tisíc..., tedy hluboce pod povinností takovou zakázku veřejně vysoutěžit. Otázkou tak zůstává celkový objem peněz, který město na podobné služby vynakládá.

Ve stejných podkladech je i nový Organizační řád magistrátu, který přesně stanoví, co má který rezort, odbor, oddělení dělat. Vkrádá se otázka, nač má radnice tolik úředníků, když si stejně na téměř každou odbornější práci najímá externí firmu.

Toto mě vytáčelo u předchůdců nynějšího vedení radnice, kteří za rady a konzultace utráceli jak zběsilí. Nevábná praxe, zdá se, pokračuje obdobně intenzivně. Škoda.

Alena Roubalová