MAPy v číslech: Regionální školství už získalo z evropských financí 691 milionů korun

18. 01. 2022 | 18:43

Devět místních akčních plánů vzdělávání (MAP) podpořilo během šesti let více než 90 % mateřských, základních a základních uměleckých škol v Libereckém kraji. Kromě modernizací, rekonstrukcí a nového vybavení učeben či nových vzdělávacích materiálů pomohly MAPy propojit všechny subjekty ve vzdělávání a uspořádaly pro ně přes 800 jednorázových i pravidelných vzdělávacích akcí. Regionální školství tak získalo z evropských financí 691 milionů korun.

studentkaVš
ilustrační foto

“Smyslem projektu je, aby se všechny subjekty, které mají něco společného se vzděláváním, setkaly, začaly spolupracovat, plánovat a směřovat svoji mikroregionální vzdělávací soustavu dle potřeb území,” říká Martin Jeništa, koordinátor Libereckého MAPu, a pokračuje: “V praxi to znamenalo, že se setkali školy, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, zřizovatelé, úředníci, rodiče, pracovníci v neformálním vzdělávání i žáci u jednoho stolu a začali plánovat svoji vizi vzdělávání v území, a především aktivity, které povedou k rozvoji.”

Mezi nejčastěji realizované aktivity patří podpora čtenářské a matematické gramotnosti, polytechnického vzdělávání, vzdělávání pedagogů a sdílení kolegiálních zkušeností - kluby ředitelů, učitelů. Aktivitou ryze pro děti a žáky byly také polytechnické kroužky, kde si děti osvojily přírodovědné pokusy, řemesla, rukodělné činnosti i robotiku apod.

MAPy v číslech

Všem projektům MAP se v Libereckém kraji podařilo do realizace zapojit 170 mateřských škol (71 % škol z celého kraje), 190 základních škol (93 %) a 19 základních uměleckých škol (95 %). Díky MAPům získalo regionální školství v Libereckém kraji během posledních šesti let 127 milionů korun (průměrná částka na 1 MAP činí 13,8 milionu korun).

MAPy a především MASky (místní akční skupiny) se snažily podpořit regionální vzdělávání i jinak. Díky jejich práci a podpoře získaly školy na svou práci další evropské finance. MASky školám pomáhaly s administrací tzv. šablon, tj. zjednodušených projektů, kterými školy zlepšovaly kvalitu vzdělávání V celém Libereckém kraji tak školy díky šablonám získaly ještě cca 364 milionů Kč.

A to stále není vše. MASky rozdělovaly i „své“ evropské peníze. Školy tak mohly žádat o investice v podobě modernizací a vybavení učeben, rekonstrukcí, podpory bezbariérovosti apod. Na infrastrukturu základních a mateřských škol šlo v Libereckém kraji za posledních sedm let 164 milionů korun. Školy mohly využít evropské peníze i na tzv. měkké aktivity (rozšíření školních družin, školních klubů, příměstské tábory, apod.) – díky MASkám tak využily školy ještě 35 milionů korun. “Přičteme-li k tomu MAPy, které své území podpořily částkou 127 milionů korun, získalo regionální školství v celém Libereckém kraji z evropských peněz za posledních sedm let 691 milionů korun,” uzavírá Jeništa.

Co je to MAP?

MAPy neboli místní akční plány rozvoje vzdělávání jsou projekty, které již šest let úspěšně pomáhají zvyšovat kvalitu vzdělávání v regionálním školství v mateřských, základních a základních uměleckých školách. Na první poslech to zní jako nějaký suchý úřední dokument. Ve skutečnosti je to však velice živý a efektivní nástroj k tomu, jak propojit všechny subjekty ve vzdělávání, podpořit jejich komunikaci, spolupráci a plánování společných aktivit. Což ve výsledku vede ke zvýšení kvality vzdělávání v území. Neúředním jazykem to znamená, že si všichni, co mají něco společného se vzděláváním, sednou k jednomu stolu a naplánují a zrealizují konkrétní činnosti, které zlepší kvalitu škol. Území pro projekty MAP je ve většině případů dáno velikostí správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP). V Libereckém kraji máme celkem 10 ORP, ve kterých se realizovalo 9 projektů MAP. Tím, kdo si vzal na bedra realizaci projektů, jsou místní akční skupiny (MAS) – těch působí na území Libereckého kraje celkem také devět.

Trocha historie

První projekty MAP se začaly realizovat díky Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání již v roce 2016. To byla prvotní fáze, kdy se každé zapojené území učilo pracovat s novým modelem plánování. Smyslem projektu je, aby se všechny subjekty, které mají něco společného se vzděláváním, setkaly, začaly spolupracovat, plánovat a směřovat svoji mikroregionální vzdělávací soustavu dle potřeb území. V praxi to znamenalo, že se setkal školy, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, zřizovatelé, úředníci, rodiče, pracovníci v neformálním vzdělávání i žáci u jednoho stolu a začali plánovat svoji vizi vzdělávání v území, a především aktivity, které povedou k rozvoji. Společnost se v poslední době velmi mění a školy na tyto změny musí pružně reagovat. A pokud chceme něčeho něco měnit a něčeho dosáhnout, musíme mít kvalitní plán a znát cíl. Je tedy důležité naučit se strategicky plánovat
a efektivně využívat všechny zdroje.

Na tyto první místní akční plány pak v roce 2018 navázaly projekty MAP II, které pomocí konkrétních aktivit podpořily své děti, žáky, učitele, ředitele, rodiče a školy. Díky evropským financím se podařilo zlepšit kvalitu vzdělání v každé zapojené škole.

Co bude dál?

Během posledních šesti let na projektech MAP v celém Libereckém kraji pracovalo velké množství lidí – od projektových manažerů, přes ředitele až po aktivní učitele, bez kterých by se žádný MAP neobešel. Bylo by tak škoda přestat v dobře rozeběhnuté práci. Již v loňském roce se MASky začaly připravovat na pokračování projektů MAP. V případě Českolipska, Novoborska a Železnobrodska už dokonce MAP III realizují. Ostatní území se postupně přidají v nadcházejících měsících.

Co jsme podpořili?

Českolipsko a Novoborsko

Jeden MAP a dvě ORP. To je velká výzva pro úspěšnou realizaci. LAG Podralsko to ale dokázalo. Zapojilo celkem 76 organizací (MŠ, ZŠ, organizace zájmového a neformálního vzdělávání, NNO, ale i města ORP Česká Lípa a Nový Bor). Realizováno bylo 100 dlouhodobých aktivit - kroužků a mimoškolních aktivit, které probíhaly na jednotlivých školách. Uspořádáno bylo dalších 100 jednorázových akcí pro široké cílové skupiny (semináře, workshopy, konference - pro pedagogy, děti a žáky, další aktéry, podílející se na vzdělávacím procesu), které byly cíleny na výměnu a sdílení zkušeností v oblastech matematické gramotnosti, čtenářské gramotnosti, sociálních a občanských kompetencí a rovných příležitostí, polytechniky a EVVO (environmentální vzdělávání). EVVO aktivity byly při realizaci MAP II velmi populární, exkurzí se vzdělávacím programem v Ekocentru Brniště, Geoparku Ralsko nebo DDM Smetanka v Novém Boru se zúčastnilo 60 škol z území realizace MAP II, v rámci těchto škol i několik různých tříd. V průběhu realizace projektu proběhla čtyři velká setkání se zástupci všech zapojených škol. Velmi dobře probíhala spolupráce dvou PS – rovné příležitosti a sociální a občanské kompetence, kde díky projektu MAP a dalším realizovaným projektům z operačního programu Zaměstnanost významně rozšířil svou činnost spolek Líp a spolu, zaměřený na podporu dětí a žáků s poruchou autistického spektra. Realizovány byly rovněž dvě velké konference „Mládež – děti – kriminalita“, zaměřené na problematiku šikany a drog.

Frýdlantsko

Frýdlantsko je sice tak trochu „za kopcem a mimo hlavní dění“, ale ve vzdělávání se tam děje mnoho zajímavého. V MAPu se rozhodli podpořit Spolupráci škol a knihoven – 18 lekcí, 4 zapojené školy a 180 žáků. Dále podpořili čtenářství formou programu Knihosaurus (knihy do 8 škol, 10 tříd, pro 208 žáků a 8 pedagogů) a čtenářských dílen. Velice zajímavou aktivitou, která posiluje tzv. místně zakotvené učení, byly Příběhy našich sousedů. Aktivita, díky které děti poznávají své blízké okolí, historii a pamětníky (zapojilo se škol). Každý rok Frýdlantsko také pořádá konferenci ve vzdělávání na aktuální téma – letos se budeme ochytřovat v tom, jak se „zapíná“ u dětí proces učení. Velice progresivní a zajímavou aktivitou je pak tzv. metoda instrumentálního obohacování FIE – metoda na podporu schopnosti myslet a učit se, mít motivaci k učení apod. Na území Frýdlantska je velkým problémem vysoký počet osob, které nedokončily základní vzdělávání. I v tom udělal MAP Frýdlantsko velký kus práce – umožnil bez dalšího dojíždění skládat zkoušku těmto osobám přímo ve Frýdlantu, a tím tak umožnil jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Jablonecko

I na Jablonecku podpořili svými aktivitami hned několik důležitých vzdělávacích témat. Pořádali pravidelné výjezdní setkání ředitelů škol se zástupci města (7 akcí, 175 účastníků), a podporovali jejich sdílení informací. Realizovali vzdělávání pedagogů (36 akcí, 879 účastníků), čtenářské besedy a soutěže pro děti a veřejnost (15 akcí, 356 účastníků). Na podporu demokratické výchovy se zaměřili formou kulatých stolů pro demokracii, kdy se samy děti zapojují do správy školy a učí se spolupracovat. Na Jablonecku podpořili zajímavým způsobem i regionální identitu. Formou praktických workshopů, si žáci vyzkoušely řemesla rozvíjející se v regionu (sklářství, včelařství, kovotepectví, tkalcovství aj.). Těchto dílen se zúčastnilo přes 1200 dětí, kteří si mohli své výrobky odnést na památku. V projektu vznikly vzdělávací materiály, které jsou přímo napojené na Jablonecko – děti i žáci můžou putovat s Drakem Vikyšlapem po jabloneckých rozhlednách (pro MŠ), poznat Cnosti Vikyhrdinů po Jizerských horách (1. stupeň ZŠ) nebo se stát poutníkem a jít NABOSO po Jablonecku (poutnický deník, 2. stupeň ZŠ). Hlavním partnerem projektu je Dům dětí a mládeže Vikýř, který realizuje část aktivit.

Jilemnicko

Na Jilemnicku věnovali velkou pozornost hned několika aktivitám, které školy vyhodnotily jako přínosné. Ve školách se objevila rodilá mluvčí anglického jazyka, která navštěvovala nejen hodiny anglického jazyka, ale chodila i do ostatních hodin jako např. tělocvik nebo pracovní činnosti. Děti se tak angličtinu učily zcela přirozeně při běžných aktivitách (6 škol). Velice oblíbenou aktivitou byla aktivita Klima třídy, kde se děti učily vzájemně budovat a posilovat vztahy a kamarádství. Tuto aktivitu doplňoval i sdílený psycholog, který objížděl školy a řešil či spíše předcházel problémům. Jilemnicko stejně jako ostatní MAPy podpořily vzdělávání pedagogů, ředitelů i celých školních týmů, pravidelné setkání ředitelů základních a mateřských škol a sdílení jejich zkušeností. Z projektu byla pořízena tzv. MAPí knihovna a MAPí kabinet, sdílené odborná literatura a pomůcky, které si školy mohou půjčovat. Společnou řeč se sousedním MAPem z Vrchlabí (Královéhradecký kraj) našli v aktivitě Setkávání malotřídních škol. Aktivitou ryze pro děti a žáky byly polytechnické kroužky, kde si děti osvojily přírodovědné pokusy, řemesla, rukodělně činnosti i robotiku apod. Podpoře čtenářství a knihovnám se věnoval festival Mezi řádky, čtení žáků základních škol dětem v mateřských školách nebo besedy se spisovateli. Ještě na závěr projektu finišují na Jilemnicku s matematickou únikovkou – matematickou hrou v terénu pro žáky druhých stupňů ZŠ.

Liberecko

Na Liberecku podpořil MAP svými aktivitami hned několik důležitých vzdělávacích témat. Pořádali sérii kulatých stolů na téma inkluze, podporovali pravidelné setkání ředitelů škol (8 akcí, 200 účastníků) a jejich sdílení informací. Realizovali vzdělávání pedagogů (65 akcí, 1189 účastníků), v rámci kterého vznikl i Festival dobrých pedagogických zkušeností na ZŠ Lesní v Liberci. Na jeden den se z učitelů z celého Liberecka stali zase žáci a získávali znalosti od svých zkušenějších kolegů, naplnila se celá škola (350 účastníků, 18 dílen). Formou kaváren pro rodiče se realizátoři snaží prohlubovat osvětu mezi rodiči, propojovat je s odborníky (17 akcí, 386 účastníků). Metodicky pomáhali rozvíjet čtenářskou gramotnost formou literárních dílen. To je skvělá aktivita, jak u dětí probudit lásku ke knihám a podpořit čtenářství. Ve spolupráci s knihovnami realizovali i přes 50 akcí pro žáky a pedagogy. Na podporu demokratické výchovy se zaměřili žákovské parlamenty, kdy se samy děti zapojují do správy školy a učí se spolupracovat. Vzniklé besedy, workshopy i únikové hry rozvíjeli osobité názory a postoje žáků. Na Liberecku a Jablonecku spojili realizátoři síly a vznikly ucelené vzdělávací materiály, které propojují celé oblasti, – děti i žáci mohou putovat s Drakem Vikyšlapem po libereckých rozhlednách (pro MŠ), poznat Cnosti Vikyhrdinů po Liberecku (1. stupeň ZŠ) nebo se stát poutníkem a jít NABOSO po Liberecku (poutnický deník, 2. stupeň ZŠ). Hlavním partnerem projektu je Science Centrum iQLANDIA, která realizuje Dny polytechnického rozvoje pro žáky i pro učitele (53 akcí, přes 2500 účastníků).

Semilsko

Velikou a jistě náročnou aktivitou bylo pro MAP Semilsko vydání a následná distribuce rozsáhlé učebnice ,,Můj domov - regionální učebnice Semilska, Vysocka a Lomnicka“ (2 000 kusů) a sborník regionálních písní (400 kusů). Tyto materiály vznikly jen díky iniciativě a erudovanosti více než 15 místních pedagogů i odborníků. Na základních školách s druhým stupněm působí sdílený rodilý mluvčí anglického jazyka, chodí do pěti škol a v každé škole je jeden den v týdnu. MAP Semilsko také uspořádal mnoho zajímavých akcí: celostátní soutěž Historiáda v Lomnici nad Popelkou (150 účastníků), 9 odborných setkání klubu ředitelů školských zařízení (průměrná účast 28 ředitelů),
3 odborné dny polytechniky (450 účastníků), Burzu učebnic a učebních pomůcek (12 prezentujících subjektů, 58 návštěvníků). A dále více jak 20 odborných seminářů - potřeba realizace vzešla od pracovních skupin (340 účastníků), 60 akcí na podporu čtenářské gramotnosti ve spolupráci s místními knihovnami (600 dětí). Během projektu byla poskytována individuální podpora školám v oblasti revize RVP, distanční výuky i covidu ve školách.

Tanvaldsko

I na Tanvaldsku se snažili projektem pokrýt širokou škálu aktivit. Věnovali se formativnímu hodnocení ve školách (12 zapojených škol), které hodnotí žáky objektivněji a přispívá k větší motivaci žáků ke vzdělávání. Projekt podpořil supervizi ve školách a ředitelnách (5 škol), dále pravidelné setkávání formou Klubu ředitelů (6 akcí) a Kavárnu pro rodiče. Nezapomněli ani na aktivity na rozvoj čtenářské gramotnosti (13 akcí), polytechnické výchovy (8 akcí), vzdělávací akce pro pedagogy (22 akcí). Do škol nakoupili 3D tiskárny a sdílené balíčky ICT vybavení, což je v současné době velice žádané. Nezapomněli ani na základní umělecké školy a vybavili je novými hudebními nástroji.

Turnovsko

Na Turnovsku se ve svých aktivitách soustředili na metodickou podporu školám – radili školám se školním vzdělávacím programem, legislativou, manažerskou podporou, formativním hodnocením, jak na spolupráci učitele a asistenta pedagoga, jak provádět vlastní hodnocení škol apod. (17 akcí pro ředitele ZŠ, 15 akcí pro ředitele MŠ). Nezapomínali ani na další vzdělávání pedagogů – přes 30 akcí, kterých se účastnilo 550 osob. V projektu podpořili také pravidelné setkání a výměnu zkušeností ředitelů škol. Soustředili se také na podporu čtenářské gramotnosti, spolupracovali s turnovskou knihovnou a uspořádali mnoho aktivit pro děti z MŠ i ZŠ. V rámci polytechnického vzdělávání vzniklo 13 nových kroužků pro děti a žáky škol.

Železnobrodsko

Železnobrodsko je co do velikosti a počtu škol nejmenší území ze všech MAPů Libereckého kraje, ale to mu nebránilo v tom uspořádat mnoho zajímavých aktivit. Stejně jako všechny ostatní MAPy podpořily vzdělávání pedagogů (46 akcí), dále čtenářskou gramotnost dětí a žáků formou akce Čteme s rodiči a S knížkou do života, matematickou gramotnost formou matematických soutěží
a polytechnickou gramotnost formou kroužků 3D tisku, programování apod. Snažili se podpořit
i rovné příležitosti ve vzdělávání takovými akcemi jako Den Dětí, Den plný dobrodružství, Den Rodin, koncerty apod. (10 akcí). Z projektu vzniklo 20 nových kroužků, které podpořily všechny gramotnosti. Učitelé na Železnobrodsku získali také MaPí knihovnu - sdílenou odbornou pedagogickou knihovnu (150 titulů), MAPí kabinet – sdílené pomůcky do výuky a 3D tiskárny do všech škol. Projekt rovněž podpořil pravidelné setkávání a vzdělávání ředitelů MŠ a ZŠ. Železnobrodsko bylo také iniciátorem a realizátorem setkání všech základních uměleckých škol v Libereckém kraji, což všechny ZUŠky velice kvitovaly. Byť jsou důležitým článkem našeho vzdělávání, jsou někdy trochu Popelkou a nemají tak velkou podporu, jakou by si jistě zasloužily.

TZ Lipo.ink/Barbora Jónová


 


 


 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace