Šéf skupiny pro převod městských podílů na družstevníky Petr Židek: Dotační metoda je zbytečně komplikovaná

09. 02. 2021 | 7:55

AKTUALIZOVÁNO: Liberec začal připravovat další variantu, jak bezúplatně převést podíl města v bytových družstvech na družstevníky. Nazývá ji dotační, jde o čtvrtou možnost, již vypracoval radní za SLK Michal Hron. Podle tohoto návrhu by družstvo podíl města odkoupilo za cenu obvyklou (cca 800 tisíc za byt), radnice by ale zároveň pro členy družstva vypsala dotační program, z něhož by zaplatili svůj podíl na kupní ceně. "Nula od nuly pojde," komentoval návrh ekonomický náměstek primátora Zbyněk Karban (ANO). Kdo byt obývá, by nemusel městu doplácet nic ze svého.

židekNew
Petr Židek, člen Rady města Liberce za ODS

1. Celkem se jedná o 10 bytových družstev s 38 domy a 1151 bytů. 

2.   celkem 556 bytů (48,3%) ve 3 bytových družstvech (BD zelené údolí, BD Vlnařská a BD Spektrum) - nikdy neměly příslib bezúplatného převodu.  Ve smlouvě s městem mají bytová družstva závazek, že město majetkové podíly převede, ale není zde za jakou cenu. Tyto smlouvy jsou platné, byly schváleny v zastupitelstvu města. 

Tzn.  48,3 % všech družstevníků se nemůže odvolávat na příslib bezúplatného převodu. To je jeden z hlavních důvodů, proč hledáme takovou variantu, aby bylo pro všech 10 bytových družstev stejná a spravedlivá, tedy i pro 48,3% družstevníků, kteří příslib bezúplatného převodu nikdy nedostali.

Struktura bytů ve vlastnictví SML je v dole přiloženém dokumentu.

Jaroslav Zámečník, primátor Liberce

Dotace by ale byla krácena těm, kteří byt pronajímají. Novináře o tom včera na rychle svolané tiskové videokonferenci informovalo vedení města. Opozice návrh kritizuje. Koaliční ODS, jejíž radní Petr Židek vede odbornou pracovní skupinu zřízenou zastupitelstvem pro spravedlivé vypořádání městských a družstevních podílů, připadá další metoda, v pořadí už čtvrtá, zbytečně komplikovaná. Petr Židek na radniční tiskovku pozván nebyl, takže se vyjádřil na facebookové skupině Spravedlnost pro bytová družstva:

Židek: Ani já, ani mí kolegové z ODS nesouhlasíme s kapitalizací dotace

"Po zběžném seznámení se touto variantou jsem konstatoval, že by to mohla být cesta, ale rozhodně jsem s ní nevyjádřil souhlas, dokud se s ní neseznámím. Od té doby, co byla představena (na lednovém jednání zastupitelstva formou informace, bez projednání), neproběhla žádná diskuze, a to ani na radě města ani na jednání zastupitelstva ani v žádné pracovní skupině s družstevníky. To, že řešení může jít cestou dotace, a to především z důvodu pomoci družstevníkům od případné daňové zátěže kvituji, nicméně není z mého pohledu možné činit tak za pomoci metody spíše komplikující danou situaci.

Ani já, ani mí kolegové z ODS nesouhlasíme s kapitalizací dotace, což je defacto ono ohodnocení podílu města vycházející z tržní hodnoty bytu.

Liberecká varianta, již jsem představil v orgánech města i zástupcům družstevníků, je také založena na vzájemném vyrovnání pohledávek, avšak bez potřeby fyzických finančních prostředků. Liberecká varianta počítá také s určitou vstřícností ze strany města, stejně tak, jako má být vstřícná dotace.

Princip je, a teď prosím opravdu zjednodušeně: pokud by došlo ke shodě (a nemohu a ani si nedovolím v tomto směru mluvit za družstevníky), a byl by souhlas v tom, že družstva, nikoli družstevníci dluží „dotaci“, tedy ve většině případů 320.000,- za byt, tak proti tomu by stála pohledávka družstev ve stejné výši, jako dluh města za náhradu škody způsobenou nedodržením původní smlouvy uzavřené mezi městem a družstvy, které hovořily o převodu za korunu, bezplatně nebo v podobných intencích.

Následně družstva převedou byty na družstevníky už bez potřeby účasti města, avšak v „krátkém“ čase, na jednotlivé družstevníky. Důvodem proč tak konat, a proč by to družstva vyžadovala je to, že doposud považují uzavřené smlouvy za platné, a dodnes je žádný soud nezpochybnil. Daňová zátěž je v tomto případě rovněž nula, jelikož vyrovnání pohledávek je prodej. Je to velmi jednoduché, jediný háček je v tom, že k tomu musí být vůle i na straně města. A další háček, který asi není marginální, bude i osoba předkladatele Liberecké varianty.

Stručně jen pár mých postřehů k tzv. dotační variantě pana Michala Hrona

- prezentovat variantu, která nebyla projednána a odsouhlasena i druhou stranou, je přinejmenším nešťastné

- dělat zbytečné odhady nemovitostí se mi jeví jako zbytečné utrácení

- brát si kontokorent pro přelévání peněz z jedné kapsy do druhé zrovna tak, protože za ten kontokorent bude někdo muset zaplatit

- varianta se mi oproti Liberecké zdá zbytečně složitá a má mnoho neznámých (tedy rizik)

- k převodu podle Liberecké varianty bude stačit jeden mustr smlouvy pro deset družstev (tedy pouze deset smluv)

Jsem připraven svolat jednání pracovní skupiny nad Libereckou variantou (i jakoukoli jinou), nicméně má to smysl pouze v případě, když všichni budou dopředu chtít dojít i po případných nutných úpravách k cíli. Družstevníci deklarovali, že jsou připraveni i na diskuzi za účasti právníků a auditorů obou stran."

Petr Židek (ODS), člen Rady města Liberce za ODS

Hron: Zastupitelstvo dotační žádost schválí, jinak by porušilo své vlastní usnesení (viz. bod 6)

Ve stejné facebookové skupině radní za SLK Michal Hron, autor dotační metody, v diskusi, v níž zaznívaly především obavy, aby město dodrželo slovo a družstvům nezbyly jen další závazky, uvedl:

"Abych rozptýlil obavy o možném podrazu na družstevníky, zde je popsáno schéma postupu celé transakce:

1. Družstvo a město se dohodne na změně spoluvlastnického podílu 51/49 na skutečný podíl např. 30/70, a to vždy bezohledu na variantu, která se použije.

2. Město zadá znalecké posudky, aby se zjistila cena obvyklá 30% podílu, a to opět při jakékoliv variantě. Např. vyjde 750.000 Kč na byt.

3. Předpokládejme, že se představenstvo družstva rozhodne použít dotační variantu (nejspíš si před tím zjistí, kolika družstevníkům by nevyšel nárok na plnou dotaci) a svolá členské shromáždění, kde návrh přednese členům k diskuzi a ke schválení. Bude vhodné, když zde bude i zástupce města, aby odpovídal na dotazy a vysvětloval detaily.

4. Předpokládejme, že družstevníci se rozhodnou 30% podíl za 750.000 Kč x počet bytů koupit a současně se rozhodnou, že každý družstevník zaplatí další členský vklad ve výši 750.000 Kč.

5. Představenstvo družstva toto rozhodnutí sdělí městu požádá o prodej 30% podílu.

6. Zastupitelstvo tento prodej schválí a současně vyhlásí dotační program a vyzve družstevníky k podání žádostí o dotace.

7. Každý družstevník vyplní a podepíše jednoduchou žádost o poskytnutí dotace 750.000 Kč a družstvo potvrdí, že údaje na ní jsou v pořádku.

8. Družstvo žádosti shromáždí a doručí je na radnici.

9. Pracovníci magistrátu zkontolují, že žádosti jsou vyplněné správně a předloží je ke schválení do zastupitelstva, které je schválí, jinak by porušilo své vlastní usnesení (viz bod 6).

10. Teprve potom se podepíše kupní smlouva a město vyplatí schválené dotace družstvu, ale jen jako úhradu dalšího členského vkladu družstevníka (viz bod 4). Družstevník tím splní svoji povinnost a družstvu ani městu nebude nic dlužit.

11. Družstvo takto získané peníze pošle na účet města a získá tím celý dům (domy).

12. Kdyby čistě teoreticky zastupitelstvo dotace pro družstevníky neschválilo (viz bod 9), což by se opravdu nemělo stát, potom se neuzavře ani kupní smlouva a povinnost zaplatit další členský vklad odpadne.

Družstevník tak bude muset vyplnit žádost o dotaci, kde uvede pouze své jméno, RČ, adresu, výši dotace, o kterou žádá a kterou mu sdělí družstvo, a údaj o době užívání bytu pro vlastní potřebu.

Michal Hron (SLK), člen Rady města Liberce

Zástupkyně bytových družstev: Liberecká varianta je vhodná na všechny typy BD nejen v Liberci, ale v celé ČR

Na stejném místě se vyjádřila i Lenka Šlapáková, "hlas" bytových družstev, když napsala: "LIBERECKÁ varianta je ve fázi HOTOVO, pouze se k ní musí vyjádřit odborníci z města

LIBERECKÁ varianta je vhodná na všechny typy BD nejen v Liberci, ale v celé ČR.

LIBERECKÁ varianta naprosto koresponduje s naším legitimním očekáváním ze smluv před 20. lety, a je daňově neutrální, takže pro BD 2x 0,- Kč. (za převod a za daně).

LIBERECKÁ varianta je administrativně nenáročná.

LIBERECKÁ varianta je již prodiskutovaná se zástupci BD, a nejen to, oni se na ní SPOLUPODÍLELI SVOU PRACÍ A FINANČNĚ.

Prosíme o možnost jejího představení v politických klubech a její prezentaci na TK. LIBERECKÁ varianta vyžaduje vůli vedení města zabývat i jí, následně bude na vůli zastupitelů ji podpořit svými hlasy."

Zdroj: FB Spravedlnost pro bytová družstva

ČTK: Před dvaceti lety se Liberec zavázal, že 20 let po koaludaci domů převede svůj podíl bezúplatně na družstva

V Liberci je problematická sdružená výstavba bytů z let 1997 až 2007, pro něž družstva prostřednictvím města získala dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení. Týká se to 1151 bytů v deseti družstvech, město v nich má podíly 25 až 30 procent díky vložení státní dotace. Město se v uzavřených smlouvách zavázalo, že 20 let po kolaudaci domů převede svůj podíl bezúplatně na družstva. Podle právníků ale smlouvy neplatí. Pokud by město našlo možnost, jak byty převést, družstevníci by museli zaplatit daň z příjmu, která může podle města dosáhnout v průměru 200.000 korun na byt. Liberec to chtěl řešit změnou legislativy, návrh na novelu čtyř zákonů ale považuje vláda za nadbytečný.

Primátor Jaroslav Zámečník (SLK) v pondělí uvedl, že jde o majetek za bezmála miliardu korun. Způsob vypořádaní, jež město zvolí, bude znám možná už letos. "Dali jsme si závazek, že bychom rádi už v letošním roce jednou z těch variant provedli převod podílů v bytovém družstvu Alfa, Beta a Gama, a když nám vše dobře půjde, tak by se to týkalo i A+G Stadion," uvedl primátor. V příštím roce by podle něj měla přijít na řadu ostatní družstva.

Z veřejných zdrojů poskládala Alena Roubalová

Byty_SMLByty_SML

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace