Majetek, k němuž mají města zapsané vlastnické právo, jim reálně nikdy patřit neměl, míní mluvčí "bytových družstevníků"

21. 04. 2021 | 5:00

Minulý týden došlo k průlomu v kauze bytových družstev, jejichž členové chtějí oprávněně převést městské podíly do svého vlastnictví. Byty už dávno zaplatili, nyní chtějí věc dotáhnout administrativně. A nastal problém, který by nevymyslel sebegeniálnější scénárista. Je kvůli tomu třesk v liberecké radniční koalici, na řešení problému nyní spolupracují zastupitelé napříč celým spektrem a byla to nakonec vládní administrativa, která věc posunula do finální fáze akceptovatelné jak družstevníky, tak vedením Liberce, tak zastupiteli.

bytyŠlapákaspol
Lenka Šlapáková mezi kolegy z iniciativy Spravedlnost pro bytová družstva

Ti v celém příběhu hráli roli těch, kteří mají o spletité záležitosti rozhodnout s rizikem osobního postihu v právní rovině, jak jim svého času argumentovali právníci najatí radnicí. A to není v právě v Liberci hrdinství, o něž zastupitelé stojí. Znají příběh svých předchůdců, kdy bylo 23 zastupitelů kvůli majetku za 800 tisíc po soudech vláčeno dvě pětiletky. V kauze bytů se hraje o miliardu…

Lenky Šlapákové, mluvčí družstevníků, kteří se rozhodli, že na sobě "dříví štípat" nenechají a domohou se svého majetku všemi zákonnými prostředky, se korespondenčně ptáme:

Výřez z úvodní fotografie FB skupiny Spravedlnost pro bytová družstva.

Musíte mít radost z toho, že se podařilo vydat společné Stanovisko ministerstev pro místní rozvoj, vnitra a financí v záležitosti převodů majetkových podílů měst na vašich bytových domech. První reakce?

Jistě, že máme radost, velikou, a to nejen my v Liberci, ale v celé v ČR, neboť toto Stanovisko se může stát oporou pro zastupitele těch měst a obcí, kde váhali, zda převody realizovat. Přesto je potřeba uvést, že jsou města, která svoje na katastru zapsané podíly převedla, aniž by k tomu podporu ze strany ministerstev potřebovala.

Jak dlouho vám problematika získání bytů do vlastnictví přidělává vrásky?

Intenzivně jeden rok, neboť do té doby jsem stejně jako většina ostatních družstevníků netušila, že bude třeba se tím zabývat. Je nás tady v Liberci 10 bytových družstev, kterých se tyto převody týkají, tři z nich jsou v jednání s městem již necelé 2 roky, jedno dokonce takřka 3 roky. To nám připadá jako příliš dlouhá doba na to, že měly být pouze podepsány smlouvy v návaznosti na dříve uzavřené budoucí smlouvy.

Všechny komplikace ale vznikly tím, že město považovalo tyto budoucí smlouvy z doby před 20 lety za neplatné…

Ano, ale to je tvrzení města, resp. jeho právních zástupců. Neplatnost smluv je městem zdůvodňována pochybeními na jeho vlastní straně z doby, kdy byly smlouvy uzavírány. Dle existujících judikátů se nemůže strana, která neplatnost smlouvy způsobila, domáhat se její neplatnosti na úkor strany druhé. My považujeme dříve uzavřené smlouvy za platné. Ještě ke všemu se město po dobu 20 let chovalo ke smlouvám jako by byly v platnosti, v mnoha případech k nim byly uzavírány dodatky. Město je tudíž nikdy nerozporovalo.

Jen telegraficky, prosím: Co se vlastně v průběhu posledního roku odehrálo?

Mnohé. Hodně zvratů, hodně nápadů, hodně práce z naší strany, a to jak na regionální úrovni tady u nás v Liberci, tak na úrovni celorepublikové. Celé to začalo tím, že v dubnu minulého roku obdrželo BD Alfa dopis od primátora, ve kterém bylo sděleno, že město odprodá svůj majetkový podíl za cenu stanovenou znaleckým posudkem, tedy tržní cenu. Nutno připomenout, že město chtělo inkasovat peněžní prostředky za prodej majetku, který si celý, tedy i podíl města, v minulosti pořídila bytová družstva z finančních prostředků svých členů, přičemž výstavba byla podpořena státní dotací. Jinými slovy by se dalo říct, že členové bytových družstev by si měli koupit jimi dříve zaplacený majetek podruhé. V tom lze spatřovat podobnost se známou kauzou H-Systému.

Po tomto uvedeném stanovisku města se všechna bytová družstva spojila a začala spolupracovat. Založili jsme facebookovou skupinu a webové stránky Spravedlnost pro bytová družstva. Vystupovali jsme na zastupitelstvech města a hlavně jsme začali jednat se státními orgány.

To asi někteří zastupitelé nečekali, že vznikne nějaká revolta, že by se jim někdo postavil… Co se dělo dál?

Co jiného mohli čekat? Že dobrovolně budeme za již jednou zaplacené byty platit podruhé? To nemohlo projít. Od té doby se odehrálo hodně. V červenci 2020 jsme požádali premiéra ČR o pomoc při řešení této problematiky. V návaznosti na to jsme obdrželi v srpnu dopis od ministryně pro místní rozvoj, ve kterém nám sdělila, že v této záležitosti bude svoláno společné jednání zástupců MMR, ministerstva vnitra a ministerstva financíí a zástupců bytových družstev. V návaznosti na to se začátkem října 2020 uskutečnila on-line konference za účasti paní ministryně Kláry Dostálové, s dalšími ministerstvy setkání měla následovat.

To se také stalo, neboť v listopadu se uskutečnila on-line schůzka s náměstkem ministryně financí Dr. Koubou.

Tak to šlo celkem rychle, proč tedy byla finální verze Stanoviska vydána až v dubnu?

Proces se ukázal být nakonec složitější, než jsme původně předpokládali. Zásahy některých subjektů, zejména Svazu měst a obcí ČR, advokátních kanceláří napojených na některá města, hatily snahu naší i ministerstev o vydání Stanoviska v co možná nejkratším termínu. Vedle toho také nebylo snadné jednání s ministerstvem financí o osvobození převodů od daně z příjmů. Na toto téma proběhlo mnoho telefonických konferencí, v únoru 2021 dokonce osobní jednání na ministerstvu. Nakonec se však vše podařilo a výsledkem je vydané společné Stanovisko.

Myslíte, že jeho vydání může zastupitelům měst a obcí pomoci v jejich rozhodnutí o realizaci převodů?

Bezesporu ano. Hlavní myšlenkou tohoto Stanoviska je to, že pokud považuje město dříve uzavřené smlouvy budoucí za platné, tak ať podle nich realizuje převody. V případě, že tyto smlouvy považuje za neplatné, Stanovisko ukazuje cestu, jak tento stav napravit. A sice novým projednáním převodů v souladu se zákonem o obcích, v návaznosti na to uzavřením převodních smluv. To vše za dodržení původně sjednaných podmínek.

Kromě toho se také ve Stanovisku konstatuje, že ohledně daní bude Ministerstvo financí při nejbližší příležitosti navrhovat změnu zákona o dani z příjmů, ve které budou tyto převody majetku osvobozeny od daně z bezúplatného převodu. V této souvislosti je nutné poznamenat, že tímto osvobozením se nejedná o zvýhodnění určité skupiny daňových poplatníků na úkor ostatních, to by MF nepřipustilo, jak bylo z jeho strany opakovaně tvrzeno. Jde o to, že případným zdaněním by došlo ke zdanění nabytí majetku, který si plátce daně již dříve pořídil z vlastních prostředků a ze státní dotace, přičemž takové zdanění by odporovalo smyslu zákona. Tento příslib MF považujeme za zásadní, neboť v jeho důsledku by se mělo změnit jednání mnoha měst, která hrozbu zdanění používala vůči bytovým družstvům jako vyjednávací prostředek při stanovení ceny za převod majetku ve stylu „raději zaplaťte něco nám než státu na daních“. Znovu připomínám, platit se mělo za majetek, který si družstevníci před 20 lety už jednou zaplatili.

V současné době pan primátor Zámečník zveřejňuje, že vydané Stanovisko ministerstev navazuje na zákonodárnou iniciativu Libereckého kraje podanou v září 2020, která bohužel nebyla Vládou ČR odsouhlasena. Nebudu to nikomu pískat, ale domnívám se, že zásluhy jsou poněkud jinde...

Stanovisko ministerstev je výsledkem práce pochopitelně jednak samotných ministerstev, dále však také poměrně široké skupiny lidí, mezi které patřím i já. S ohledem na znalost okolností, za jakých Stanovisko vznikalo, si dovolím tvrdit, že nebylo ani v nejmenším ovlivněno zákonodárnou iniciativou LK z minulého roku, neboť ti lidé na ministerstvech, se kterými jsme v průběhu posledních 9 měsíců jednali, neměli o této iniciativě nejmenšího tušení.
Představenstva bytových družstev dobře vědí, jak komplikovaně od začátku probíhala jednání s vedením města, jak se jeho varianty řešení v průběhu roku měnily. Pokud by postoj města byl ke svým občanům, družstevníkům, vstřícný, korektní a chtěli by v našem zájmu problém vyřešit, nemuseli bychom se všechna družstva spojovat, shromažďovat informace, spolupracovat s právníky a začít vyjednávat se státními orgány. Odvedli jsme mnoho, téměř každodenní, práce.

Co čekáte, že nyní bude následovat? 

Stále věříme, že města budou přistupovat ke členům bytových družstev opravdu jako ke svým občanům. Nyní jim vydané Stanovisko nastavuje cestu, jak se se závazky, které města před 20 lety uzavřela, vypořádat. Jsme přesvědčeni, že jsme v právu a spravedlnost by měla být na naší straně. Města by nám měla vrátit náš majetek, my jsme si jej totiž zaplatili a k tomu nám stát (nikoliv města) přispěl dotací. Jak lze ze Stanoviska vyrozumět, tuto základní věc na ministerstvech pochopili, teď už zbývá jen, aby ji stejně pochopili i zastupitelé. Ten majetek, ke kterému mají města zapsané vlastnické právo, jim reálně ve skutečnosti nikdy neměl patřit. K tomu došlo v důsledku špatně odvedené práce před 20 lety zejména na Ministerstvu pro místní rozvoj. Naštěstí si stávající vedení tohoto resortu tuto skutečnost uvědomuje a snaží se ji ve spolupráci s ostatními výše jmenovanými resorty napravit.

Očekáváme tedy, že teď, když zastupitelé mají právní jistotu, už vše bude rychle směřovat ke schválení převodů. Město ještě čeká na vyjádření vybrané advokátní kanceláře, která by měla dodat materiály nutné k převodům. Následně by mělo dojít ke schválení záměru prodeje a následně i smluv. Některá liberecká družstva již velmi tlačí čas a pokud se vše neodehraje v květnu, tak budou nucena z důvodu zákonných lhůt podat žaloby. Tím by se zbytečně zvyšovaly náklady jak družstvům, tak městu. Doufáme ale, že to nebude nutné.

lo

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace