Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

V Liberci vzniká propojený systém sídelní zeleně. Bude sloužit i občanům k jejich každodenní rekreaci

25. 09. 2019 | 11:36

Projekt BIDELIN je přeshraniční projekt, do kterého jsou zapojena města Drážďany, Liberec a Děčín, ekologický institut v Drážďanech IŐR a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. V rámci projektu spolupracují a zkušenosti si předávají jak partneři projektu, tak i odborníci, a to ve spolupráci s univerzitami a Akademií věd ČR.

LiBerec panorama-z-Lidaku1
Foto: Mad

„Aktuálně se ve městech můžeme setkávat s řadou projevů klimatických změn, které významně ovlivňují kvalitu života. Na zranitelnost měst působí zejména změny teplot a změny v intenzitě a frekvenci srážek a bouřek,“ uvádí František Balek, vedoucí manažer projektu.

Podle Evropské agentury pro životní prostředí (2012) se mezi nejvýznamnější rizika spojená se změnou klimatu řadí tepelný ostrov města, říční povodně, nedostatečné zasakování vody, sucho, nedostatek vody a vichřice. „Tepelný ostrov města se projevuje rozdílem mezi teplotami v centru města a jeho okrajem ve výši až 7 °C. Takový rozdíl má významné dopady mimo jiné na zdraví obyvatel,“ komentuje dále František Balek.

Jedním ze způsobů, jak předejít ničivým následkům klimatických změn, je vytváření opatření přímo ve městě. V Liberci k tomu slouží nově vytvořený a v územním plánu zakotvený Systém sídelní zeleně města Liberce, který tvoří „zeleno – modrou kostru“ města. „Je to propojený systém menších a větších ploch zeleně, které plní různé ekologické funkce – retenci vody, termoregulaci, zvlhčování vzduchu, zachycování prachu, stínění, tvorbu kyslíku, jímání CO2 z atmosféry a mnoho dalších. Systém sídelní zeleně je navržen tak, aby byly jednotlivé plochy zeleně rovnoměrně rozmístěny ve městě na základě jejich velikosti, docházkové vzdálenosti a funkce. Na základě těchto požadavků je v návrhu pokryto celé území města. Realizací různých úprav těchto ploch a podporou jejich funkcí je možné předcházet mnoha negativním dopadům změn klimatu na lokální a regionální úrovni,“ vysvětluje Karolína Hrbková, autorka dokumentu "Doporučení pro jednání pro komunální politiky a úředníky, návody pro zahrnutí ekosystémových služeb do městského plánování", který byl zpracován v rámci projektu BIDELIN.

V rámci adaptace měst na změnu klimatu jsou v posledních letech přírodě blízká opatření realizována stále častěji. Projekt BIDELIN je prostředkem k tomu, aby tyto změny mohly nastat. Stává se zásobníkem desítek různých projektů pro realizace těchto opatření, která však budou navíc sloužit i občanům města při jejich každodenní rekreaci. „Při realizaci jednotlivých opatření budou mít občané možnost zapojit se aktivně do plánování veřejného prostoru v okolí svého bydliště. Projekt není pouze jednoúčelový, ale reaguje na mnoho potřeb města a jeho obyvatel, jako například zajištění dostupné zeleně v každé části města, tím mám na mysli odpočívky a místní parky, i do budoucna, rozvržení funkčního využití ploch tak, aby v jedné čtvrti byla nejenom dětská hřiště, ale i například sportoviště nebo volná plocha pro jiné aktivity,“ doplňuje Karolína Hrbková.  Systém bude postupně převeden do veřejně přístupných digitálních mapových podkladů města, které zobrazí na vyžádání různé typy ploch a klidnou cestu, jak se k nim dostat (https://marushkapub.liberec.cz/).

Projekt BIDELIN byl podpořen z prostředků Evropské unie v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020.

MML/Jana Kodymová