Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Zeleň se v Liberci udržuje v závislosti na klimatických podmínkách

22. 06. 2019 | 16:06

Zeleň je nepostradatelná při ochlazování města za horkých letních dnů, kdy se teploty pohybují kolem 30 stupňů Celsia. Zeleň nejen, že poskytuje stín, ale také odpařuje vodu, zchlazuje vzduch a zlepšuje mikroklima.

liberec zeleň dscn2367
Foto: MML

V současné době postihuje nejenom Liberec, ale i další regiony úbytek srážek. Jedná se o negativní trend, a ačkoli nám nyní v květnu v Liberci několik dní pršelo, tak z dlouhodobého hlediska je dopad sucha na zeleni patrný.

Město se potýká na svých pozemcích hned s několika negativními jevy, které jsou zapříčiněny dlouhodobým suchem. V první řadě mírné zimy a suchá léta bohužel oslabila především mělce kořenící smrky, které se nacházejí na exponovaných stanovištích. To má za následek, že se nyní potýkáme v intaravilánu i extravilánu města s kůrovcovou kalamitou. Ta se původně začala šířit pouze v lesních porostech, ale správci zeleně zjišťují její hojné rozšíření i na plochách veřejně přístupné zeleně, kde kůrovec (lýkožrout smrkový) napadá jak zapojené porosty, tak i jednotlivé jehličnaté dřeviny.

Nicméně se suchem se potýkají i stromy listnaté, a to převážně mladí jedinci. Tyto dřeviny nemají ještě dostatečně vyvinutý kořenový systém, který by se dostal k hlouběji uložené vodě v půdě a často i přes zálivku usychají. Přímo život ohrožující je pro stromy betonová džungle v centru města, kde kořenové mísy obklopuje samý beton či dlažba. Zde je nad terénem za tropických letních teplot cca 600 C, což je pro zeleň velmi limitující až likvidační. K problému nepřispívá i malý kořenový prostor, který rychle vysychá.

Odbor ekologie a veřejného prostoru proto na podzim minulého roku nakoupil tzv. treegatory, neboli zavlažovací vaky z odolného polyethylenu, které již nyní umisťuje k vytipovaným dřevinám. Tyto vaky dodávají na rozdíl od jednorázové zálivky vodu ke dřevině plynule po kapkách několik hodin (5-9 h) a minimalizují tak odtok vody po povrchu pryč, čímž se stává zálivka efektivnější a navíc se tím ušetří nemalé finanční prostředky. Mezi jeho další výhody patří opakované použití na různých místech či možnost přidání hnojiv. Zavlažovací vaky se také dají spojovat a dodávat tak i větším dřevinám dostatek vláhy. Systém se používá ve městech celého světa. Například ve Stockholmu tímto způsobem zalévají zhruba 800 stromů. Liberec má zakoupenou rovnou stovku těchto vaků. Dopředu tak žádáme občany, pokud někde tyto zavlažovací vaky uvidí, aby je neodnášeli, či nějak nepoškozovali. V současné době jsou takto zalévány lípy v ul. Jánská, lípy a javory babyky na Soukenném náměstí a jeřáby v ul. 5. května před OC Plaza. Vaky jsou umístěny těsně u kmene na stromových mřížích, takže absolutně nepřekáží plynulému provozu na chodníku, viz foto níže.

Treegator

Dalším velkým tématem v údržbě městských pozemků je nyní sekání trvalých travních porostů. Za přetrvávajících nevhodných klimatických podmínek, kdy byl v dubnu patrný nedostatek dešťových srážek, byla seč na pozemcích města dvakrát pozastavena, protože přírůstek trávy byl z kraje vegetačního období minimální. Po květnovém dešti tráva povyskočila naopak natolik, že v některých částech města narostla až po kolena, což má za následek zase vyšší výskyt klíšťat a po vykvetení trav se mohou ozývat alergici. Toho všeho jsme si samozřejmě vědomi a snažíme se proto najít určitý kompromis.

Sekačky se proto opět naplno rozjely, ale s tím rozdílem, že smluvní partner byl ze strany města upozorněn na nutnost nesekat trávu příliš nízko u země, aby se neporušovaly kořínky a půda rychle nevysychala. Proto TSML a.s. nyní u sekaček přenastavily výšku sečení ze tří na pět centimetrů.  Současně se oproti minulým letům vybrané plochy, tzv. mulčují, což je seč prováděná bez sběru biologicky rozložitelné hmoty právě, aby se zabránilo přílišnému vysoušení půdního profilu. Pokud bude suché počasí přetrvávat i v letním období, bude i v závislosti na těchto nepříznivých klimatických podmínkách snížen počet sečí na vybraných plochách.

V současné době také město Liberec připravuje změnu obecně závazné vyhlášky města Liberce č. 3/2009 o veřejném pořádku, která mimo jiné určuje, do jakého termínu musí být na ploše veřejně přístupné zeleně posekáno. Ukončení termínu první seče, které je vyhláškou stanoveno na 31.5.,  je již v této době zavádějící a bude z vyhlášky vypuštěno.

Pro eliminaci úbytku hmyzu, o kterém se také nyní dost diskutuje, město přemýšlí o zavedení liniového či mozaikovitého sekání trávy, kde by se zachovaly neposečené pruhy či plochy pro potřebný vývoj hmyzu. V praxi to znamená, že ne všechny travnaté plochy by měly být posekány najednou, ale část vzrostlé trávy by měla být ponechána právě pro vývoj hmyzích druhů. Tuto techniku budeme chtít vyzkoušet na vybraných plochách a následně by se tento systém mohl rozšířit na více pozemků v majetku města. Zde se mohou zapojit i soukromí majitelé pozemků ve městě, kteří by tak pomohli zajistit další vhodné lokality pro vývoj rozmanitých hmyzích druhů ve městě.

Rádi bychom také do budoucna nahradili intenzivně sekané trávníky v některých vybraných částech města nízkonákladovými květnatými loukami (někdy nazývané jako motýlí), které se nejenom lépe přizpůsobí nepříznivému klimatu, ale také nebudou zatěžovat tolik rozpočet města, protože se budou sekat pouze 2x do roka. V současné době již druhým rokem zkoušíme výsev letničkových záhonů z přímého výsevu, které lahodí nejenom oku, ale jsou velkým lákadlem pro hmyz. Bohužel tento druh výsevů se např. od květnatých luk musí každoročně opakovat. Nicméně efekt je nenahraditelný, o čemž se obyvatelé mohou přesvědčit opět jako v loňském roce na ploše podél Jablonecké ulice a také na několika záhonech v zahradě zámeckého parku.

MML