Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Kraj se zbavuje dluhů a z rozpočtového přebytku navyšuje investice do silnic, plusový výsledek hlásí i Liberec

07. 06. 2019 | 5:23

Liberecký kraj v loňském roce hospodařil úspěšně a i přes zpomalující se ekonomiku skončil s finančním přebytkem. Část přebytku použil na pokrytí smluvních závazků přecházejících do roku 2019 a téměř 590 milionů mohl použít zejména na nové investiční projekty a aktivity napříč všemi resorty.

krajbudova
archivní foto: Artur Irma

Rada kraje v tomto týdnu schválila plán přípravy rozpočtového výhledu na období let 2020–2023, který bude stěžejním materiálem pro návrh rozpočtu kraje na rok 2020.

„Těší mě, že díky dlouhodobému snižování dluhu a odpovědnému hospodaření můžeme připravovat investice či chystat opravy majetku v našem vlastnictví,“ uvedl hejtman Martin Půta.

„Jsem ráda, že se nám dlouhodobě daří snižovat zadluženost kraje a úspěšně hospodaříme. I díky tomu se můžeme začít soustředit na další období. Již v červenci chceme individuálně projednat se všemi resorty rozpočtový výhled na další roky tak, aby zahrnoval zásadní priority resortů dopravy, školství, sportu, zdravotnictví, sociálních věcí, kultury, památkové péče nebo životního prostředí.  Finální verzi materiálu projednáme v radě kraje a chceme ho předložit zastupitelstvu již v září,“ uvedla Jitka Volfová, statutární náměstkyně pro resort ekonomiky, správy majetku a informatiky.

Po celé minulé rozpočtové období se kraji dařilo naplňovat plánované věcné záměry a cíle stanovené rozpočtem. Kraj snížil úvěrový dluh, který na konci minulého roku činil 504,5 milionu korun. Před rokem to bylo 651,4 milionu. Dluh se daří kraji snižovat a dokonce mohl splatit mimořádnou splátku jistiny v objemu 50 milionů. „Díky tomu jsme mohli stejně jako v předchozích letech následně podpořit i nové investiční projekty a aktivity na zlepšení života v kraji za téměř 590 milionů korun,“ dodala Volfová.

Liberecký kraj zodpovědně hospodaří s veřejnými penězi a z přebytku navyšuje především investice do regionálních silnic, sociálních ústavů, středních škol, nemocnic a kulturních organizací v regionu. Letos v lednu kraj mohl rozdělit téměř 354 milionů korun tak, aby mohl co nejrychleji zahájit výběrová řízení na dodavatele jednotlivých investic nebo poskytnout finanční prostředky žadatelům o dotace na konkrétní projekty. Největší finanční objem získal resort dopravy, a to celkem 224,5 milionu korun určených na rekonstrukce silnic II. a III. třídy, jejich běžnou údržbu a projektové dokumentace. Resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti získal 34,6 milionu korun a resort zdravotnictví 15 milionů korun na podporu páteřních nemocnic. Přidělenou částku ve výši 19.065.000 korun získal do důležitých investic i resort sociálních věcí a oblast cestovního ruchu, památkové péče obdržela částku 18.440.000 korun.

„V dubnu letošního roku jsme mohli rozdělit dalších 235,5 milionu korun, ze kterých se nám podařilo vyčlenit například 30 milionů na podporu sportu. Dalších téměř 45 milionů šlo do investic ve školství, zejména na řešení havarijního stavu a zabezpečení objektu Střední školy řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou, na které jsme dali 25 milionů korun. Celkem 10 milionů šlo na opravu střechy Domova mládeže v České Lípě, kterou v březnu letošního roku strhla vichřice,“ vysvětlila Jitka Volfová.

Resort dopravy a investic pak obdržel 60 milionů na posílení údržby silnic nebo na navýšení prostředků na podporu cyklistické dopravy. Znovu si výrazně polepšila oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu s 24,5 miliony korun nebo resort sociálních věcí s navýšením o 16,5 milionu.

Hospodaření kraje a nakládání s veřejnými prostředky přezkoumalo Ministerstvo financí České republiky, které neshledalo žádné závažné nedostatky a pochybení. Kraj si také nechává každoročně zpracovat ratingové hodnocení od společnosti Moody´s, které potvrdilo národní rating na stupni Aa3.cz a mezinárodní rating na stupni A2 s pozitivním výhledem. Hodnocení představuje nízké riziko, že by kraj v budoucnu nebyl schopen plnit své finanční závazky. Ratingová zpráva mimo jiné kladně hodnotí fakt, že v období vysokého růstu ekonomiky vytvářel kraj přebytky, které následně směřoval do investic. Z důvodu zdlouhavého procesu při zadávání veřejných zakázek nebyly ale tyto investice plně využité v předchozích letech a k jejich plnění dojde v letošním roce.

LK/Filip Trdla

Foto z www.liberec.cz
Závěrečný účet za rok 2018 vystavil i Liberec

Zachycuje veškeré příjmy a výdaje města podle rozpočtové skladby, čerpání a splácení úvěrů, hospodaření fondů města a všechny další související finanční transakce, které se v daném roce uskutečnily. V roce 2018 se podařilo městu toto naplnit. Město vykázalo kladný přebytek ve výši 57 979 408,07 Kč. Celkové příjmy města v roce 2018 činily 2 346 283 676 Kč. Meziročně se zvýšily o 4,2%, tedy o 94 297 455 Kč. Daňové příjmy ve výši 1 761 389 898 Kč tvořily 75% celkových příjmů. Nedaňové příjmy ve výši 289 299 176 Kč, byly v porovnání s rokem 2017 o 62 450 726 Kč nižší.

Kapitálové příjmy ve výši 21 657 199 Kč byly oproti roku 2017 výrazně nižší, a to o 45,6% např. z důvodu uspořádání finančních vztahů vůči společnosti Sportovní areál Liberec v roce 2017, a s tím spojených příjmů oproti roku 2017. Přijaté dotace ve výši 255 303 988 Kč byly výrazně vyšší než v roce 2017, a to o 48%. Vliv na toto zvýšení měly zejména přijaté investiční dotace (na městem realizované projekty u několika ZŠ a MŠ). Celkové výdaje činily 2 471 344 181 Kč a byly o 385 811 166 Kč vyšší než v roce 2017. Z toho běžné výdaje tvořily 85,3% a kapitálové výdaje 14,7%.

„Rok 2018 byl pro město příznivý. Příjmy, zejména daňové, byly v souladu s prosperující ekonomikou vyšší, nárůst zaznamenaly i přijaté dotace, které se měly dopad i do vyšších výdajů, neboť město realizovalo více projektů. Kapitálové příjmy města byly však, podobně jako v předchozích letech, nízké,“ popisuje náměstek primátora pro ekonomiku Zbyněk Karban. V roce 2018 bylo realizováno refinancování dluhu, kdy původní komunální dluhopisy už byly zcela nahrazeny směnečným programem České spořitelny. Hodnoty likvidity, jak běžné, tak i okamžité, byly v roce 2018 na dobré úrovni, což v praxi znamená, že město bylo schopno bez problémů dostát svým splatným závazkům. „I přesto je potřeba uvést, že finanční situace města není zejména z pohledu zadluženosti dobrá a úrokové zatížení je vysoké, 165 020 226 Kč,“ doplňuje náměstek Zbyněk Karban.

K 1. lednu 2018  byl Českým statistickým úřadem stanoven počet obyvatel Liberce 103 979, bez městského obvodu Vratislavice tedy 95 229. Zadluženost na 1 obyvatele města je tak 18 419 Kč.

Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2018 a účetní závěrku statutárního města Liberec za rok 2018 pak radní předloží v červnu zastupitelstvu města ke schválení.

LB/Jana Kodymová