Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Kraj zpracoval plán adaptace na změnu klimatu již v roce 2021. Byl jedním z prvních v republice

31. 01. 2024 | 12:23

Městské tepelné ostrovy a vyprahlá pole, vysychající lesy, přívalové deště – to je jen výčet některých důsledků klimatických změn. Na ně se snaží Liberecký kraj reagovat tím, že sám přichází s návrhy adaptačních opatření, která by negativním dopadům klimatu předcházela či je sama řešila.

zelen01
ilustrační foto

Dokument Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje schválilo krajské zastupitelstvo již v březnu 2021 a jeho naplňování úspěšně pokračuje.

„Liberecký kraj chce být nadále místem pro plnohodnotný život obyvatel, pro něž nebude změna klimatu jen hrozbou, ale – díky zavádění adaptačních opatření – také příležitostí. Možností je totiž spoustu, například v oblasti rozvoje přírodě blízkých opatření ve městech i v krajině, nových technologií či nových postupů v zemědělství a lesnictví,“ uvedl Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství.

„Zároveň doufáme, že se kraji podaří inspirovat k řešení adaptace na změnu klimatu i obce v Libereckém kraji. Zástupci obcí, kteří vnímají potřebu tuto problematiku řešit, se na nás mohou obracet. Poskytujeme obcím individuální odbornou i finanční podporu na přípravu krajinných plánů, konceptů, studií či přípravy konkrétních vzorových adaptačních opatření. Na projekty lze využít Dotační fond Libereckého kraje, konkrétně program 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu, který jsme aktuálně vyhlásili. Účel a podmínky čerpání jsou zveřejněny na dotačním webu kraje.“

Dokument pro kraj zpracovala obecně prospěšná společnost CI2, která se v rámci svých aktivit dlouhodobě věnuje tvorbě adaptačních strategií pro česká města a spolupracuje s řadou tuzemských firem v oblasti snižování jejich uhlíkové stopy. Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí, zejména na změnu klimatu a na jednoho obyvatele Libereckého kraje vychází 8 tun CO2e. Příspěvek Libereckého kraje ke změně klimatu je tak zhruba o čtvrtinu nižší než průměr České republiky. Vedle spotřeby energie největší negativní efekt v kraji působí individuální automobilová doprava, což by mohlo zlepšit odpovídající napojení kraje na páteřní železniční síť a například i podpora alternativních forem dopravy.

Evropská unie směřuje k nízkouhlíkové ekonomice a do této oblasti jsou investovány i největší finanční prostředky, které bude možné čerpat prostřednictvím evropských fondů a dotačních programů. Akční plán bude oporou v jejich získávání nejen pro kraj, města, obce, ale i pro podnikatelské či neziskové subjekty. Liberecký kraj chce v tomto ohledu být vzorem, proto se zaměřuje na snižování uhlíkové stopy a šetrné nakládání s vodou na budovách a pozemcích v majetku kraje, na krajských komunikacích a v rámci fungování jím zřizovaných organizací (např. středních škol, sociálních a zdravotnických organizací).

Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje je zveřejněn na webu kraje: https://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/Adaptace_na_zmenu_klimatu a mapové výstupy analytické části na geoportálu Libereckého kraje: https://ng-sucho.kraj-lbc.cz/mapy/akcni-plan/

Na konci loňského roku vznikl také osvětový poster „Jak adaptovat krajinu na změnu klimatu?“, který je zveřejněn zde: https://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:1152263/2023-11-08%2009:09:37.000000

LK/Filip Trdla