Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Základní škola Jabloňová je zmodernizovaná a má nové odborné učebny. Stěhování už má za sebou

27. 03. 2024 | 17:27

Město Liberec zrekonstruovalo další ze svých školních budov. Základní škola Jabloňová v Pavlovicích má nástavbový pavilon a 6 nových odborných učeben. Staveniště bylo předáno zhotoviteli 5. října 2022 a dokončené stavební práce se datují k 26. únoru 2024.

jablonováZšRekoFbMML
ZŠ Jabloňová z ptačí perspektivy, foto z FB Liberec.cz

O jarních prázdninách se škola stěhovala zpět do svých prostor a výuka dětí začala 5. března. Stavba trvala 17 měsíců. Zhotovitelem je společnost CL-EVANS, s.r.o., z České Lípy. Stavební práce byly celkem v hodnotě 104 862 250 Kč, včetně DPH. Projekt bude spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a z dotačního programu Krajského úřadu Libereckého kraje. Žádost o dotaci z dotačního programu Krajského úřadu Libereckého kraje na odstranění radonu byla podána v září 2022 a do operačního  programu – Integrovaný regionální operační program - Integrovaná teritoriální investice aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou („ITI“) 20. 2. 2024.

Původní stav, foto SML

„Je to jedna z libereckých základních škol, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací, což vyžadovalo velkou trpělivost od pedagogů, žáků i rodičů. Za tu trpělivost se vrátili do hezkého prostředí a moderních učeben. Přeji všem, aby si nové moderní zázemí školy užívali, aby je motivovalo ke vzdělávání,“ uvádí náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

Škola v průběhu rekonstrukce prošla rozsáhlou proměnou. Jedná se nejen o úpravy, které jsou na první pohled viditelné, ale hlavně o technické zhodnocení školy, což má vliv na provoz školy jako takové. V celé budově jsou nové elektrorozvody, nová vzduchotechnika, je zajištěna bezbariérovost objektu a jsou osazena nová úsporná svítidla. Čeho si však všimnou žáci, to jsou hlavně nové podlahové krytiny, nové dveře do jednotlivých učeben, nábytek v učebnách a samozřejmě nově vybudované odborné učebny.

Stav po rekonstrukci, únor 2024.

Ty vznikly v nástavbě prvního patra a zároveň rekonstrukcí stávajících učeben v původním objektu školy. Jedná se o 6 odborných učeben – přírodovědná, 3 jazykové, informatika a robotika, cvičná kuchyňka. Celá tato zdařilá rekonstrukce bude mít vliv na zkvalitnění výuky. První odbornou učebnou, která byla zpřístupněna žákům, byla cvičná kuchyňka. Tu žáci začali využívat od září 2023.

Dále byla zajištěna bezbariérovost celého objektu školy. Stavebně byly upraveny toalety v prvním a druhém nadzemním podlaží, aby vznikly také toalety pro imobilní osoby. V prostorách nové nástavby vznikly 4 nové odborné učebny včetně kabinetů, zázemí pro učitele, byl zde umístěn výtah a vznikl velký prostor v rámci chodby, kde je možné pořádat kulturní akce školy.

Podstatnou roli zde hrálo i zabezpečení zdravého prostředí pro žáky. Z důvodu velké koncentrace radonu naměřené Státním ústavem radiační ochrany v prosinci 2021 bylo součástí stavebních prací i snížení jeho koncentrace pomocí nové vzduchotechniky. Během stavebních úprav byly kompletně vyměněny rozvody v celém objektu školy.

Zrekonstruované i nově vybudované odborné učebny byly nově vybaveny, stejně jako kabinety, novým nábytkem a zejména moderním interaktivním vybavením pro výuku. V učebnách nechybí nové interaktivní tabule, počítače, tablety, sady potřebné pro moderní výuku a pokusy v přírodovědných předmětech. Dodavatelem vybavení je společnost AV MEDIA SYSTEMS, a.s., se kterým byla podepsána kupní smlouva v květnu 2023. Celková cena za vybavení odborných učeben nábytkem, IT technikou i výukovými pomůckami je 17,7 mil Kč včetně DPH, kdy 90% z těchto nákladů by mělo být pokryto z dotace ITI.

Škola prošla celkovou rekonstrukcí, proto bylo nutné budovu vystěhovat. Přesun se netýkal žáků prvního stupně, kteří se učili v původní budově během stavby. Stavební práce probíhaly s maximálním ohledem na výuku a bezpečnost žáků, učitelů i dalších zaměstnanců. Žáci druhého stupně se učili v náhradních prostorách v Mařanově ulici ve Vesci. Prostory k pronájmu poskytla Technická univerzita Liberec.

„Od škol vlastně očekávám jediné – aby se tam děti cítily bezpečně a šťastně. Protože pokud chodí do školy rády, tak si odtud také odnesou nejvíc dovedností a znalostí. A doufám, že to bude i případ zmodernizované Jabloňovky. Držím palce,“ doplňuje náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch Ivan Langr.

LB/Jana Kodymová